IBS hos barn: Förstoppning (IBS-C) vanligast

av | Symtom

Två nya vetenskapliga publikationer belyser skillnader mellan IBS hos barn kontra IBS hos vuxna. Bland vuxna är fördelningen mellan de olika subtyperna relativt jämn. Detta medan artiklarna konstaterar att IBS-C (med förstoppning) är den vanligaste formen bland barn. Författarna rapporterar om IBS-C i 45% respektive 58% av fallen där barn lider av IBS. Båda artiklarna betonar vikten av att kunna fastställa vilken subtyp patienten lider av (IBS-C, IBS-D, IBS-M, IBS-U) innan man väljer behandling.

Studier om IBS subtyper

Det finns relativt få studier som studerat hur de olika IBS subtyperna fördelar sig bland barn och unga som lider av sjukdomen. Nu kommer dock två arbeten nästan samtidigt där man studerat just dessa skillnader.

Första studien

Det första arbetet genomfördes i USA vid Texas Childrens hospital (Self, MM., et. al.). Här har man studerat 129 barn mellan 7 och 18 år gamla som uppfyllde Rom II kriterierna för barn med IBS.

Barnen rapporterade avföringsmönster under två veckor klassificerade utifrån Rom III kriterierna för vuxna med IBS. Man jämförde även de olika subtyperna med demografiska variabler och smärtupplevelser.

Resultaten från denna studie visar att cirka 58% av barnen kunde klassas som IBS-C (förstoppning), vilket därmed var den vanligaste subtypen bland barnen. Detta medan IBS-M (varierande IBS) var den minst vanliga (cirka 2%). Ungefär en tredjedel av barnen förblev oklassificerade (IBS-U). Cirka 5% kunde klassas som IBS-D (diarré). Man fann dock inga skillnader mellan demografiska variabler (kön, ålder etnicitet) eller smärta.

Andra studien

Sådana skillnader fanns dock i den andra studien (Giannetti E et. al.). I den har man studerat 100 italienska barn mellan 4 och 17 års ålder med IBS enligt Rom III kriterierna. Studien genomfördes på ett liknande sätt som den förra men varade under ett helt år.

Även här visade sig IBS-C (förstoppning) vara den vanligaste formen (45%). Dock kunde man också visa att detta var mer uttalat bland flickor. Bland barnen led 29% av diarrébetonad IBS (IBS-D). Här var det istället fler pojkar än flickor. Man kunde även visa att hela 24% av barnen också ändrade IBS subtypsklassificering under tiden som studien pågick.

IBS och barn

Det verkar alltså som att tillståndet för barn med IBS kan skilja sig en del från hur det ser ut hos vuxna. Å andra sidan krävs fler studier kring IBS och barn för att kunna få ökad klarhet i om det skiljer mellan pojkar/flickor och i så fall hur.

Barn med IBS är relativt vanligt. Det är viktigt att komma ihåg att, även om sjukdomen kan ställa till stora problem i vardagen, är IBS en ofarlig sjukdom. Efter att läkare konstaterat IBS och uteslutit andra orsaker till besvären kan man lugna barnet samt hjälpa dem att hantera sina besvär.

Giannetti E et. al. understryker att oro hos föräldrar om barnens tillstånd kan förvärra barnens IBS besvär. Det har visat sig vara till nytta för barn att uppmuntra dem att fortsätta som vanligt med aktiviteter och annat trots sin IBS. Kost, motion och vanor är viktiga pusselbitar för att komma tillrätta med besvären. Här följer några tips från vår dietist på hur vuxna och barn kan må bättre i sin IBS.

Vill du veta mer om IBS och barn?

Vi har tidigare skrivit om lindring av magont för barn med IBS. Vår dietist har även besvarat en fråga om bulkmedel för barn.

Läs mer om de olika varianterna av IBS här.

1177 Vårdguiden kan du läsa mer om IBS.

Referenser

  • Subtypes of Irritable Bowel Syndrome in Children and Adolescents.
    Self MM, Czyzewski DI, Chumpitazi BP, Weidler EM, Shulman RJ.
    Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Jan 28. pii: S1542-3565(14)00139-6. doi: 10.1016/j.cgh.2014.01.031. [Epub ahead of print
  • Subtypes of Irritable Bowel Syndrome in Children: Prevalence at Diagnosis and at Follow-Up.
    Giannetti E, De’angelis G, Turco R, Campanozzi A, Pensabene L, Salvatore S, de Seta F, Staiano A.
    J Pediatr. 2014 Jan 31. pii: S0022-3476(13)01589-8. doi: 10.1016/j.jpeds.2013.12.043. [Epub ahead of print]

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This