Varför är IBS vanligare hos kvinnor?

av | Diagnos, Symtom

Det finns tydliga skillnader mellan könen när det gäller hur många män respektive kvinnor som drabbas av olika sjukdomar. Inte minst när det gäller sjukdomar i mag-tarmkanalen och psykisk sjukdom. Det är inte ovanligt att smärtor och andra symtom beskrivna av kvinnor anses överdrivna eller till och med förbises sjukvårdspersonalen. Många kvinnor beskriver också att till och med deras vänner och släktingar inte riktigt tar deras symtom på allvar. IBS och de symtom som är kopplade till denna sjukdom är inget undantag från denna ”regel”. Det kan finns flera möjliga orsaker till att IBS är vanligare eller ofta svårare hos kvinnor.

Kvinnor är mer benägna att utveckla ångest

Ångest och stress är kända faktorer som kan förvärra symtomen vid IBS. Kvinnor är i allmänhet mer benägna att utveckla ett ångestsyndrom under hela sin livstid. Omvänt vet man att kvinnor med IBS också större risk att få ångest eller depression i samband med IBS. Kvinnliga könshormoner skulle kunna vara en av förklaringarna bakom kan påverka hur vi svarar på stress. Det finns till exempel djurstudier som visat att kortisol, ett hormon som hjälper till att reglera stressrespons, frigörs i större mängder hos hannar. Liknande skillnader hos oss människor skulle kunna förklara varför kvinnors stressrespons ofta är starkare.

Menstruationscykeln påverkar symtom

Att IBS hos kvinnor är vanligast mellan sena tonår och fyrtioårsåldern tyder på att just menstruation skulle kunna spela en roll i utvecklingen och svårighetsgraden av IBS-symtom. Omkring 40% av kvinnorna rapporterar också förändringar i sina IBS-symtom under menstruationscykeln. Under menstruation fluktuerar hormonnivåerna vilket man vet kan leda till vanliga symtom från mag-tarmkanalen såsom buksmärtor, uppblåsthet och förändrade tarmvanor.  Diarré verkar vara vanligare under menstruationen, även om det faktiskt är förstoppningsbetonad IBS (IBS-C) som annars är vanligare hos kvinnor. En möjlig förklaring till att diarrébesvär är vanligare under menstruation kan vara:

 1. Frisättning av prostaglandiner – ett slags hormonliknande ämnen som hjälper till att frigöra livmoderslemhinnan (endometrium) från livmodern under menstruationen. Prostaglandiner stimulerar dock även tarmarnas rörlighet (rörelse av mat genom matsmältningskanalen) och kan därför även orsaka diarré.
 2. Progesteron (kvinnligt könshormon) har motsatt effekt och leder till minskad rörelse i tarmarna. Eftersom progesteronnivåerna minskar under menstruationen skulle även detta kunna bidra till diarré under menstruation.

Endometrios och IBS

Vissa studier har funnit en ökad risk kvinnor med endometrios att också utveckla IBS. Endometrios är en slags kronisk inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av närvaro av vävnad som liknar livmoderns slemhinna (endometrium) fast utanför livmodern. Vanliga symtom på endometrios liknar de vid IBS och inkluderar:

 • buksmärta
 • mensvärk
 • smärta under eller efter samlag
 • trötthet
 • depression eller ångest

Det är inte ovanligt att IBS och endometrios är ofta feldiagnostiserade och på grund av detta fördröjs många gånger korrekt behandling.

Är IBS-symtom värre hos kvinnor?

Kan det vara så att IBS faktiskt ger mer smärtor hos kvinnor? Det finns några möjliga teorier om varför des kulle kunna vara så.

Snabb ökning av östrogen ger mer smärta

Även om de faktiska effekterna fortfarande är oklara så verkar östrogen ha en betydelse för hur vi uppfattar smärta. Östrogen har dubbla effekter, både pro- och antiinflammatoriska. Den ökade smärtkänslan tros främst vara förknippad med plötsliga förändringar i östrogennivåer under menstruationscykeln. Detta skulle också kunna vara en av förklaringarna bakom varför många kroniska smärt symptom vid IBS är mindre svåra under graviditeten. Efter klimakteriet brukar också IBS-symtomen lindras något.

Androgener kan lindra smärta

Ökade nivåer av androgener, särskilt testosteron verkar istället minska smärta hos både män och kvinnor. Dessa hormoner som är högre hos män än kvinnor skulle alltså istället kunna skydda kroppen mot att utveckla kronisk smärta. Forskning har gett stöd för detta bland annat genom att man kunnat visa att transsexuella individer som behandlas med testosteron upplever mindre smärtor, särskilt huvudvärk.

  sätt hormoner påverkar mag-tarmsystemet

  Andra sociala faktorer

  Utöver de rent fysiologiska faktorer man faktiskt vet om måste man även ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka. Att kronisk smärta anses vara vanligt bland kvinnor kan förklara varför kvinnor är mer benägna att söka vård för att hantera sina IBS-symtom. Kvinnor tenderar också att påverkas mer av sociala normförväntningar som förmågan att ta hand om andra, kroppsbild, sex, osv. Män tenderar att i större utsträckning ignorera eller tona ner betydelsen av sina symtom.

  Sammanfattning

  Det finns visst stöd för att IBS-symtom är vanligare och svårare bland kvinnor. Det skulle kunna orsakas av flera faktorer såsom fluktuerande könshormonnivåer under menstruationscykeln, andra sjukdomar (endometrios) eller ökad exponering för stress.

  Internationella kvinnodagen den 8 mars borde ge oss en påminnelse om vikten av mer forskning kring könsskillnader bakom olika sjukdomar, inte minst IBS. Genom att söka vård för IBS-symtom så kan också fler få rätt behandling och vi kan öka kunskapen om sjukdomen.

   

  References

  1. Chiaffarino, F., Cipriani, S., Ricci, E., Mauri, P. A., Esposito, G., Barretta, M., Vercellini, P., & Parazzini, F. (2020). Endometriosis and irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Archives of Gynecology and Obstetrics303(1), 17–25. https://doi.org/10.1007/s00404-020-05797-8
  2. Mulak, A., & Taché, Y. (2010). Sex difference in irritable bowel syndrome: do gonadal hormones play a role? Gastroenterologia Polska: Organ Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii17(2), 89–97. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25435761/
  3. Pati, G. K., Kar, C., Narayan, J., Uthansingh, K., Behera, M., Sahu, M. K., Mishra, D., & Singh, A. (n.d.). Irritable Bowel Syndrome and the Menstrual Cycle. Cureus13(1). https://doi.org/10.7759/cureus.12692
  4. Narayanan, S. P., Anderson, B., & Bharucha, A. E. (2021). Sex- and Gender-Related Differences in Common Functional Gastroenterologic Disorders. Mayo Clinic Proceedings96(4), 1071–1089. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.10.004‌

  SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

  Pin It on Pinterest

  Share This