IBS diagnos med hjälp av de nya Rom IV-kriterierna

av | Diagnos

IBS diagnostiseras med hjälp av olika kriterier. Länge har de så kallade Rom III-kriterierna använts, som nyligen uppdaterats och mynnat ut i Rom IV-kriterierna. Dessa innebär att patientens besvär ska uppfylla ett antal symtomkriterier för att kunna diagnostiseras med IBS.

Vad skiljer de nya kriterierna från de gamla?

Rom III-kriterierna har nyligen uppdaterats och mynnat ut i de så kallade Rom IV-kriterierna vilka publicerats i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology.

Några viktiga skillnader från de tidigare är bland annat att:

  • Begreppet ”discomfort”, vilket på svenska närmast kan översättas till ”obehag”, ansågs vara svårtolkat för patienten, speciellt då detta är ett ord som inte finns på alla språk. Discomfort/obehag finns inte längre med i diagnoskriterierna.
  • De nya kriterierna medför också en omformulering när det gäller hur ofta patienten känner av smärta i buken. Det anges nu att besvären ska pågå minst en dag per vecka under de tre senaste månaderna. Detta istället för tre dagar per månad under de senaste tre månaderna.
  • En ändring genomfördes gällande formuleringen kring hur patientens symtom lindras av toalettbesök, eftersom det är långt ifrån alla IBS-patienter som känner minskad buksmärta efter toalettbesök, vissa kan till och med bli sämre. Istället för ”improvement with defecation” anges nu ”related to defecation”.
  • onset” har tagits bort från de två sista kriterierna, eftersom många IBS-patienter inte känner att deras buksmärta direkt sammanfaller med hur ofta man går på toaletten eller vilken konsistens avföringen har.

Sammanfattning av Rom IV-kriterierna

För att läkaren skall kunna ställa diagnosen IBS måste besvären ha börjat för minst sex månader sedan. Man ska ha haft återkommande episoder av buksmärta minst en gång per vecka de senaste tre månaderna. Smärtan skall associeras med två av följande påståenden:

  • Påverkas av tarmtömning.
  • Är associerad med förändrad avföringsfrekvens.
  • Är associerad med förändrad avföringskonsistens.

Man har även gjort vissa förändringar vad gäller klassificering av subtyper av IBS. Här finns en beskrivning av de olika typerna av IBS utifrån tidigare diagnoskriterier.

Referenser

  • Lacy, B.E., Mearin, F., Chang, L., Chey, W.D., Lembo, A.J., Simren, M., & Spiller, R. (2016). Bowel Disorders. Gastroenterology.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This