Ny studie bekräftar: Fyra av tio har magproblem

av | Andra mag-tarmproblem

IBS tillhör en grupp sjukdomar som kallas funktionella mag-tarmsjukdomar. En stor internationell studie som innefattar mer än 70 000 personer i över 30 länder visar nu att fyra av tio har magproblem och att funktionella magproblem är mycket vanliga.

Så många som varannan kvinna (49%) och var tredje man (37%) lider enligt studien av IBS, kronisk förstoppning eller någon annan funktionell mag-tarmsjukdom. Om man slår ihop resultaten från män och kvinnor skulle 42,7% av oss ha någon av dessa sjukdomar*. Den åldersgrupp som hade störst andel drabbade i den webbaserade enkäten var 18-39 år där 47,4% uppvisade kriterier för någon funktionell mag-tarmsjukdom.

I studien kunde man också konstatera att IBS och de andra funktionella mag-tarmsjukdomarna inte är en välfärdssjukdom som bara finns i västvärlden utan problemen finns i ungefär samma utsträckning oavsett var i världen man befinner sig.

Få uppfyllde kriterierna för IBS

Bara 4,1% av de som besvarat webbenkäten uppfyllde de relativt nya ROM-IV kriterierna för IBS. I studien gick man igenom kriterierna för mer än 20 olika funktionella mag-tarmsjukdomar (se lista nedan) och man skiljer specifikt mellan dessa främst i forskningssyfte. Sannolikt är det därför många med symtom som passar andra funktionella-mag-tarmsjukdomar idag ändå har just diagnosen IBS. Till exempel hade 11% av deltagarna en ospecificerad ”bowel disorder” och så många som 35,6% av deltagarna hade just någon form av Bowel disorder (se nedan på indelningen av funktionella mag-tarmsjukdomar).

Stora skillnader mellan diagnoskriterier

Forskarna gjorde en jämförelse mellan ROM-IV och ROM-III kritererna för IBS och såg då att 10,1% hade uppfyllt kriterierna för IBS om man använt de tidigare ROM-III kriterierna istället. Generellt i världen verkar det som om antalet personer som uppfyller kriterierna för IBS är cirka 30-60% lägre med de nya ROM-IV kriterierna jämfört med de gamla.

Rom-III och Rom-IV: Vad är skillnaden

De nya ROM-IV kriterierna är mer strikta än de tidigare och kräver till exempel att man varje vecka rapporterar att man haft ont i magen. Tidigare behövde man bara ha haft smärtor eller obehag 2-3 gånger per månad. Alltså de gamla kriterierna tillät att besvären förekom mer sällan samt att obehag i magen räknades med.

Man tror att detta lett till att personer som tidigare uppfyllde kriterier för IBS-C och IBS-D nu istället klassas som funktionell förstoppning eller funktionell diarré och att personer som nu klassas som IBS har svårare besvär än tidigare.


Värt att notera är dock att i och med att man tydligt inte kan skilja mellan de olika funktionella mag-tarmsjukdomarna så är behandlingen snarlik och utgår till stor del från symtom och betydelsen av att relativt få uppfyllde just ROM-IV kriterierna är oklar. Troligen kommer det ha effekt på kliniska studier och forskning kring IBS snarare än vilka som kommer att få en IBS-diagnos
Det var mycket jämnt fördelat mellan de olika subtyperna IBS-C, IBS-D och IBS-M. IBS-U var en betydligt lägre andel.

För IBS bekräftas skillnader mellan könen

Vi har tidigare skrivit om skillnader mellan könen här på alltomibs.se och denna studie bekräftar man att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Det skiljer inte bara i hur många som drabbas utan även vilken subtyp man drabbas av. IBS-C är vanligare bland kvinnor medan IBS-D är vanligare hos män

Svenskar med i studien

Enligt en intervju som Magnus Simrén, Professor i medicinsk gastroenterologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, gjort för SVT så var resultatet överraskande. Man visste sen tidigare att problemen var vanliga men inte i denna omfattning – att så många som fyra av tio har magproblem av den här typen .

Magnus Simrén är en av de närmare 50 forskarna som ligger bakom studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften, Gastroenterology. Från Sverige deltog runt 2 000 personer genom att svara på en webbaserad enkät.

Magnus Simrén var en av forskarna bakom den stora internationella studien om funktionella mag-tarmsjukdomar som nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology

Skillnader i svårighetsgrad men resurskrävande sjukdomar

Han betonar även i intervjun för SVT att även om så många som fyra av tio har magproblem som kan klassas som funktionella mag-tarmsjukdomar så varierar svårighetsgraden stort mellan individer och det är bara vissa som påverkas i mycket stor utsträckning.

Dock kräver denna patientgrupp mycket sjukvårdsresurser.

Detaljer om studien

Antal deltagare: 73 076
Antal länder: 33
Antal kontinenter: 6
Hur intervjuerna genomfördes: Via webbenkät i 24 av länderna, via intervjuer i 7 länder eller med hjälp av både webbenkät och intervju i 2 av länderna.

Lista med undersökta funktionella mag-tarmsjukdomar. (Engelska namn.):
A. Esophageal Disorders
Functional chest pain
Functional heartburn
Reflux hypersensitivity
Globus
Functional dysphagia

B. Gastroduodenal Disorders
Functional dyspepsia
Post-prandial distress syndrome (PDS)
Epigastric pain syndrome (EPS)
Belching disorder
Rumination syndrome
Chronic nausea vomiting syndrome
Cyclic vomiting syndrome
Cannabinoid hyperemesis syndrome

C. Bowel Disorders
Rome-IV IBS (IBS-C, IBS-D, IBS-U, IBS-M)
Functional Constipation
Opioid-induced constipation
Functional diarrhea
Functional bloating/distention

D. CNS Disorders of GI Pain
Centrally mediated abdominal pain syndrome

E. Biliary Disorders
Functional biliary pain

F. Anorectal Disorders
Fecal incontinence
Levator ani syndrome
Proctalgia fugax

Not.:
*I länder där man besvarat enkäten genom muntlig intervju var det stor skillnad på resultaten med betydligt färre drabbade 21,6% istället för 42,7%. Något forskarna förklarar med att det kan anses som pinsamt att prata om sina magproblem med andra.
** Läkemedelsbolag som Ironwood, Allergan och Takeda har varit med och finansierat studien.

Referenser

  • Sperber AD, Bangdiwala SI, Drossman DA, et al. Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study [published online ahead of print, 2020 Apr 12]. Gastroenterology. 2020;S0016-5085(20)30487-X. doi:10.1053/j.gastro.2020.04.014 LÄNK
  • Pressrelease Sahlgrenska Akademin LÄNK
  • SVTs rapportering av studien LÄNK

Bildkälla:
Magnus Simrén : Pressrelease Sahlgrenska Akademin Magnus Simrén (foto: Cecilia Hedström)

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This