IBS och könsskillnader

av | Forskning

Ibland kan man få höra att IBS är en riktig kvinnosjukdom. I en nyligen publicerad artikel1 i The American Journal of GASTROENTEROLOGY har man gått igenom den forskning som finns om IBS och könsskillnader och konstaterar då att det visserligen verkar finnas en viss skillnad mellan könen vad gäller förekomsten av IBS men att könen kanske framför allt skiljer sig åt vad gäller förekomsten av de olika subtyperna av IBS.

IBS är en mycket vanlig åkomma och i flera studier har man uppskattat att så många som en av fem har symtom som kan relateras till IBS2. Man vet inte idag vad som orsakar IBS och ofta behandlas besvären utifrån det förändrade avföringsmönster som ofta är kopplat till besvären. IBS-C är förstoppningsbetonad IBS, IBS-D är diarrébetonad och IBS-M är IBS med blandat avföringsmönster.

I den nya studien av Lovell et. al har man gått igenom vetenskapliga publikationer från olika delar av världen och gjort en så kallad ”meta-analys” där man drar slutsatser av flera olika genomförda studier. Av 20 146 olika publikationer valdes 55 ut som ansågs relevanta för genomgången. Bland annat ställdes krav på studiernas storlek (fler än 50 deltagare), studiernas spridning, att försökspersonernas kön rapporterats samt att man gjort ett urval ur befolkningen i stort. Dessa 55 studier innefattade totalt 162 243 stycken försökspersoner.

Det sammanvägda resultatet av dessa visade precis som man känt till sedan tidigare om IBS och könsskillnader, att IBS är något vanligare hos kvinnor jämfört med män. Endast 6 av studierna visade till exempel på motsatsen – att IBS var vanligare hos män. Även om det fanns skillnader mellan olika regioner vad gäller könsskillnader var skillnaderna relativt små.

Skillnader mellan subgrupper

Dock verkar det som om det finns andra intressanta skillnader mellan könen. Om man till exempel jämför de olika subtyperna av IBS så verkar det som om IBS-C är betydligt vanligare medan IBS-D är betydligt mindre vanligt hos kvinnor medan IBS-M är lika vanligt förekommande hos båda könen. Förenklat kan man säga att det verkar som om trög mage och förstoppning är vanligare bland kvinnor som drabbas av IBS medan män som drabbas av samma sjukdom oftare får diarréer.

Nästa steg för forskningen blir att utreda varför dessa skillnader finns och hur man inom vården kan dra nytta av kunskapen. Forskarna bakom rapporten pekar också på att skillnaderna mellan könen kan vara överdrivna inom vården och att mer kunskap behövs bland annat kring huruvida kvinnor har större benägenhet att söka vård för sina besvär och om de då också behandlas olika jämfört med män som söker för IBS besvär.

Referenser

  • Effect of Gender on Prevalence of Irritable Bowel Syndrome in the Community: Systematic Review and Meta-Analysis. Lovell RM, Ford AC. Am J Gastroenterol. 2012 May 22. doi: 10.1038/ajg.2012.131. [Epub ahead of print] PMID: 22613905
  • Irritable bowel syndrome: a 10-yr natural history of symptoms and factors that influence consultation behavior. Ford AC, Forman D, Bailey AG, Axon AT, Moayyedi P. Am J Gastroenterol. 2008 May;103(5):1229-39; quiz 1240. Epub 2008 Mar 26.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This