Är rökning förklaringen till skillnader mellan könen?

av | Forskning

Det är inte bara IBS som är vanligare hos kvinnor, även sjukdomen mikroskopisk kolit följer samma mönster. Varför är det så? Forskare kopplar samman rökning och mag-tarmbesvär.

Rökning och mag-tarmbesvär

Den 7 november 2014 försvarar Rita Gustafsson sin avhandling med titeln ”Gastrointestinal Disorders in Women” vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet. Rita Gustafsson är överläkare vid Skånes universitetssjukhus och har i sin forskning bland annat studerat orsaker bakom könsskillnader vid mag-tarmbesvär. I arbetet bakom avhandlingen har hon bland annat studerat hur hormonella faktorer, mag-tarmsystemets rörlighet och livsstilsfaktorer skulle kunna inverka.

Bland fynden finns en möjlig koppling mellan rökning och mag-tarmbesvär. Rökning visade sig nämligen öka risken för vissa former av mikroskopisk kolit och därtill kopplade IBS-lika symptom.

Varför kvinnor oftare lider av mag-tarmproblem

Eftersom det i medelåldern idag är fler kvinnor än män som röker skulle därmed just rökningen delvis kunna förklara varför fler kvinnor än män lider av vissa mag-tarmproblem.

Många frågetecken återstår dock om orsakerna bakom könsskillnader mellan män och kvinnor när det gäller mag-tarmbesvär. Det finns många andra möjliga förklaringar  än de som undersökts i dessa studier. Bland annat skulle skillnader i kost, benägenhet att söka vård, tolkning av besvär och sömn kunna bidra.

På alltomibs.se har vi tidigare belyst en studie som visar att skillnaderna mellan könen kan vara relativt små och att det kan handla om skillnader i olika subtyper av IBS- D (övervägande diarré)/ -C (övervägande förstoppning). Läs mer här.

Vi på alltomibs.se uppskattar all forskning på området och det är bara att konstatera att mycket forskning återstår innan man har svaret på varför det finns könsskillnader vad gäller mag-tarmsjukdom.

Referenser

  • J Gastroenterol Hepatol. 2006 Jan;21(1 Pt 2):209-18. Does butyrate protect from colorectal cancer? Sengupta S1, Muir JG, Gibson PR.
  • Smoking- and alcohol habits in relation to the clinical picture of women with microscopic colitis compared to controls. Roth B, Gustafsson RJ, Jeppsson B, Manjer J, Ohlsson B. BMC Womens Health. 2014 Jan 23;14:16. doi: 10.1186/1472-6874-14-16.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This