Probiotika och IBS: Är probiotika verkningslöst vid IBS?

av | Behandling

Probiotika har ibland förts fram som ett möjligt behandlingsalternativ vid IBS. I en ny vetenskaplig artikel publicerad i tidsskriften BMC Gastroenterology slår dock två brittiska forskarteam fast att kan man inte hitta stöd för att probiotika skulle hjälpa vid IBS.

Vetenskapliga studier om probiotika

Uppfattningen om probiotika och tidiga studier på området har börjat ifrågasättas mer och mer. Bland annat på grund av att de vetenskapliga studier som finns på området ofta skiljer sig för mycket åt. De är ofta är inriktade på en viss patenterad bakteriestam, vilket gör det svårt att jämföra olika studier.

Andra frågeställningar som ännu är obesvarade är om man överhuvudtaget kan säga vad som är en ”normal” eller ”frisk”  tarmflora. Kan i så fall de olika preparat som finns på marknaden överhuvudtaget påverka denna i någon större utsträckning. Många gånger har därför själva upplägget av studierna kritiserats för att de inte mäter det som de påstår att de mäter. Att dra några slutsatser från dessa har därför visat sig näst intill omöjligt.

Många gånger har studierna även uppfattats som alltför ”köpta” och beroende av livsmedelsindustrin. Därför krävs ytterligare oberoende studier inom området.

Nyare studier gör uppfattningen om probiotika vid IBS ännu osäkrare. Som ett exempel föll det tidigare svenska företaget ”Probis” aktie efter att man meddelat att de kliniska studierna man genomfört kring bland annat maghälsa inte gett önskat resultat. Denna har finansierats av livsmedelsföretaget, ”Danone”, men med villkoret att studieresultaten skulle kunna publiceras oavsett utfallet av studien.

I den aktuella studien, har forskarna studerat 179 engelska IBS patienter som slumpvis valdes ut att få en aktiv bakteriekultur eller en placeboprodukt. Varken patient/försöksdeltagare eller läkare/forskaren visste vem som fick vad (så kallat dubbelblind studie).

Patienterna som ingick i studien uppfyllde alla de så kallade ROM III-kriterierna för IBS och var mellan 18-65 år gamla. Bland annat mätte man generell symtomlindring, smärta, uppblåsthet, antal toalettbesök och livskvalitet.

Efter fyra veckor hittades ingen skillnad mellan gruppen som fått probiotika och placebogruppen (57% jmf. med 53% upplevde någon lindring). Efter 8-12 veckor var det till och med fler i placebogruppen (68%) som upplevde lindring jämfört med de som fått probiotika (46%).

Att så många blev bättre även i placebogruppen visar bland annat på den relativt stora placeboeffekt som finns i denna typ av studier. Det visar även på att intaget av vissa livsmedel i sig med eller utan probiotika kan ha en positiv inverkan vid IBS. Att i samband med att man påbörjade studien också började reflektera över vad och hur man äter och dricker kan också ha påverkat.

En sammanfattande kommentar om probiotika

Sammanfattningsvis, finns det i dag en del forskning som talar för användning av probiotika vid IBS. Mer och mer forskning kommer nu som även som talar tvärt emot detta. Oavsett, är det idag alldeles för svårt för konsumenten att veta vem som eventuellt skulle kunna ha någon nytta av probiotiska produkter.

Forskningen om hur de bakterier (finns flera kilo i mag-tarmkanalen) av mer än 15 000 arter som lever i våra tarmar är bara i sin linda. Säkerligen kommer framtiden att ge oss många nya viktiga insikter om såväl hälsa som sjukdom.

Vem har en ”frisk” tarmflora? Kan man göra en frisk tarmflora sjuk? Hur skall man veta vilken tarmflora man själv har? Vem skall till exempel äta vilken sorts bakterier, hur mycket och när? Alla med liknande sammansättning av bakterier i våra tarmar lider till exempel inte av IBS, så vad är rätt och fel tarmflora vid just denna sjukdom?

Kan vi hitta den ”rätta” sammansättningen av de tiotusentals arter som lever i våra tarmar? Kan vi genom till exempel så kallad fekalietransplantation (avföringstransplantation, bajstransplantation), som det forskas en hel del kring nu, skaffa oss en tarmflora i framtiden som sköter sitt jobb bättre än den man har idag?

Läs mer om probiotika och tarmfloran

Vår dietist har besvarat frågor om probiotika:

Probiotika vid IBS

Är probiotika bra mot IBS?

Forskning.se har skrivit mer om hur tarmfloran påverkar hur du mår.

Referenser

  • A randomised controlled trial of a probiotic ’functional food’ in the management of irritable bowel syndrome.
  • Roberts LM, McCahon D, Holder R, Wilson S, Hobbs FR.
    BMC Gastroenterol. 2013 Mar 7;13(1):45 [Epub ahead of print]

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This