Probiotika verkningslöst vid IBS?

av | mar 20, 2013 | Behandling

Probiotika har ibland förts fram som ett möjligt behandlingsalternativ vid IBS (irritable Bowel Syndrome / Kolon irritabile). I en ny vetenskaplig artikel som publicerats i tidsskriften BMC Gastroenterology slår två brittiska forskarteam fast att kan man inte hitta något sådant stöd för att probiotika skulle hjälpa vid IBS.

Uppfattningen om probiotika och tidiga studier på området har börjat ifrågasättas mer och mer på senare tid. Bland annat på grund av att de vetenskapliga studier som finns på området ofta skiljer sig för mycket åt och att de ofta är inriktade på en viss patenterad bakteriestam vilket gör det mycket svårt att jämföra olika studier. Andra frågeställningar som ännu är obesvarade är om man överhuvudtaget kan säga vad som är en “normal” eller “frisk”  tarmflora och om de olika preparat som finns på marknaden i så fall överhuvudtaget skulle kunna påverka denna i någon större utsträckning. Många gånger har därför själva upplägget av studierna kritiserats för att de inte egentligen mäter det som de påstår att de mäter och att dra några slutsatser från dessa har därför visat sig näst intill omöjligt.

Vem har en “frisk” tarmflora? Kan man göra en frisk tarmflora sjuk? Hur skall man veta vilken tarmflora man själv har? Vem skall till exempel äta vilken sorts bakterier, hur mycket och när? Alla med liknande sammansättning av bakterier i våra tarmar lider till exempel inte av IBS så vad är rätt och fel tarmflora vid just denna sjukdom?

Många gånger har studierna även uppfattats som alltför “köpta” och beroende av livsmedelsindustrin och man har krävt ytterligare oberoende studier på området. De nyare studierna gör uppfattningen om probiotika vid IBS ännu osäkrare. Som ett exempel så föll det tidigare svenska företaget Probis aktie efter att man meddelat att de kliniska studierna man genomfört kring bland annat maghälsa inte gett önskat resultat. Den studie som beskrivs här har även den finansierats av ett livsmedelsföretag: Danone, men med villkor att studieresultaten skulle kunna publiceras oavsett utfallet av studien.

I den aktuella studien, som vi på alltomibs.se nu rapporterar om, har forskarna studerat 179 engelska IBS patienter som slumpvis valdes ut att få en aktiv bakteriekultur eller en placeboprodukt. Varken patient/försöksdeltagare eller läkare/forskaren visste vem som fick vad (så kallat dubbelblind studie). Patienterna som ingick i studien uppfyllde alla de så kallade ROM III kriterierna för IBS och var mellan 18-65 år gamla. Bland annat mätte man generell symtomlindring, smärta, uppblåsthet, antal toalettbesök och livskvalitet.

Efter fyra veckor sågs ingen skillnad mellan gruppen som fått probiotika och placebogruppen (57% jmf. med 53% upplevde någon lindring) och efter 8-12 veckor var det till och med fler i placebogruppen (68%) som upplevde lindring jämfört med de som fått probiotika (46%). Att så många blev bättre även i placebogruppen visar bland annat på den relativt stora placeboeffekt som finns i denna typ av studier men även möjligen på att intaget av vissa livsmedel i sig med eller utan probiotika kan ha en positiv inverkan vid IBS. Att i samband med att man påbörjade studien också började reflektera över vad och hur man äter och dricker kan också ha påverkat.

Sammanfattningsvis så finns det i dag en del forskning som talar för användning av probiotika vid IBS men mer och mer forskning kommer nu även som talar tvärt emot detta. Oavsett så är det idag alldeles för svårt för konsumenten att veta vem som eventuellt skulle kunna ha någon nytta av probiotiska produkter. Forskningen om hur de bakterier (finns flera kilo i mag-tarmkanalen) av mer än 15 000 arter som lever i våra tarmar är bara i sin linda men kommer säkerligen i framtiden att ge oss många nya viktia insikter om såväl hälsa som sjukdom. Kan vi hitta den “rätta” sammansättningen av de tiotusentals arter som lever i våra tarmar och kan vi genom till exempel så kallad fekalietransplantation (avföringstransplantation, bajstransplantation), som det forskas en hel del kring nu, gå och skaffa oss en tarmflora i framtiden som sköter sitt jobb bättre än den man har idag?

 

Referenser:

  • A randomised controlled trial of a probiotic ‘functional food’ in the management of irritable bowel syndrome.
  • Roberts LM, McCahon D, Holder R, Wilson S, Hobbs FR.
    BMC Gastroenterol. 2013 Mar 7;13(1):45 [Epub ahead of print]

IBS-HJÄLPEN

Fråga vår dietist allt om IBS eller andra mag-tarmsjukdomar!

Pin It on Pinterest

Share This