Internet-KBT för unga med IBS

av | Behandling

Alltomibs.se har tidigare skrivit om internet-KBT för unga med IBS och hur forskare vid Karolinska institutet som studerat om barn kan få hjälp med sina IBS-besvär genom kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet. Studien har nu publicerats i American Journal of Gastroenterology och påvisar positiva resultat både på lång och kort sikt för ungdomarnas livskvalitet.

Ny studie: hur effektiv är internetbaserad KBT?

IBS drabbar åtta procent av unga vuxna och ger symtom som kan begränsa den drabbade och därmed ge en lägre livskvalitet. Den studie som genomförts vid Karolinska institutet syftar till att att utvärdera hur effektiv internetbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi) är för ungdomar med IBS.

Så här gjordes studien

Totalt medverkade 101 personer mellan 13 och 17 år som diagnosticerats med IBS utifrån de så kallade Rom III-kriterierna. Med stöd från sina föräldrar behandlades ungdomarna med KBT via internet. KBT-behandlingen pågick under tio veckor där fokus låg på att i högre grad utsätta deltagarna för sina IBS-symtom. Det är lätt att tänka sig att IBS-patienten mår bättre av att undvika situationer förknippade med sin sjukdom. I denna studie handlade det snarare om att inte förtränga sina tankar, där föräldrarnas roll var att uppmuntra sina barn att provocera sina symtom, istället för att undvika dem. Resultatet visar att detta leder till en långsiktig minskning av symtomen.

Hur upplevde deltagarna studien?

Majoriteten av studiens deltagare som fick ta del av internetbaserad KBT upplevde behandlingen som positiv. De kände ett omfattande stöd från terapeuten och var nöjda med genomförandet i sin helhet. Forskarna kom fram till att internet-KBT på det stora hela minskade magsymtomen samt hur intensiv smärtan var och hur ofta den uppstod. Dessutom kände deltagarna att rädslan och oron för sina IBS-symtom reducerades, undvikandet av situationer som kan ge magsymtom minskade och likaså medicinanvändning samt frånvaro från skolan. Överlag upplevde deltagarna en ökad livskvalitet.

KBT-övningar som betonar vikten av att faktiskt utsätta den drabbade för sina symtom, istället för att undvika dem, kan alltså ge resultat och ökad livskvalitet hos vuxna med IBS.

KBT och IBS på nätet

Enligt de forskare som genomfört studien finns inga mediciner eller dieter som ger tillräcklig effekt. KBT har däremot gett goda resultat både gällande barn och unga vuxna som lever med kronisk smärta, men kombinationen KBT och IBS hos unga vuxna har aldrig utvärderats.

Inom KBT ordineras ofta avslappning och förhållningssätt för att underlätta symtomen för barn med magsmärtor. Här skiljer sig dock forskningen åt, då undersökningar av vuxna med IBS visar att rädsla och undvikande av symtom istället förvärrar situationen. KBT-övningar som betonar vikten av att faktiskt utsätta den drabbade för sina symtom, istället för att undvika dem, kan alltså ge resultat och ökad livskvalitet hos vuxna med IBS.

I den publicerade artikeln betonas att även om det vore möjligt att behandla IBS med KBT, uppstår vissa problem då barn och unga vuxna har begränsad tillgång till KBT. Dessutom finns det få terapeuter som är inriktade på just IBS-behandling. Internet ökar tillgängligheten och att få tillgång till KBT via den här kanalen skulle kunna vara ett lovande alternativ.

KBT via internet liknar traditionell KBT, men här blir text, bilder och video viktigare som behandlingsmaterial. Patienten får övningar som kan utföras hemma. Psykologen och patienten har kontakt via meddelanden som sker online, där psykologen besvarar frågor och ger feedback på de övningar och uppgifter som genomförs. Inom internet-KBT skriver patienten regelbundet hur han eller hon mår, på så sätt kan psykologen följa utvecklingen.

Vanligen pågår behandlingen i tolv veckor, men detta kan variera beroende på vilka problem patienten har. Psykiska åkommor och somatiska sjukdomar hos barn och unga vuxna, så som ångest och kronisk värk, är exempel på sjukdomar där internet-KBT gett goda resultat. Även hos vuxna med IBS har internetbaserad KBT visat sig hjälpa.

Tillvägagångssätt

Alltomibs.se har tidigare tagit upp de IBS-skolor som drivs i Sverige som påminner om det tillvägagångssätt som används i studier likt denna. Så här gjordes den aktuella studien:

Studien om internet-KBT för unga med IBS innefattade fem psykologer med utbildning inom KBT som försåg ungdomarna och deras föräldrar med stöd via internet. Familjerna med sina respektive psykologer hade kontakt varje vecka. Behandlingen grundade sig på ett tidigare framtaget protokoll för vuxna IBS-patienter som utgörs av tre teman; utbildning, mindfulness och exponering.

  • Utbildning. Inom temat utbildning diskuteras de negativa effekter av att försöka undvika sina symtom samt hur patienten själv utvecklat strategier för att kontrollera sina upplevda symtom.
  • Mindfulnes. En femton minuters lång mindfulness-övning lärs ut som deltagarna får utöva dagligen.
  • Exponering. Den sista delen handlar om exponeringsövningar där deltagarna skall provocera sina symtom, genom att till exempel äta mat som har en negativ effekt på IBS eller att faktiskt utsätta sig för stressfyllda situationer som påverkar personens symtom. Dessutom ska deltagaren öva på att släppa sina strategier för att kontrollera sina symtom. Sådana strategier kan vara ett överdrivet antal toalettbesök, att endast äta viss mat, vila eller att använda receptfri medicin.

De sista exponeringsövningarna handlar om att utsätta sig för de situationer där IBS-symtomen är särskilt oönskade, exempelvis genom att gå på ett möte trots att man känner av sina symtom eller att faktiskt åka buss med sin rädsla att förlora kontrollen över sitt tarmsystem. Dessa teman kombineras ofta, till exempel genom att lära ut hur patienten kan använda mindfulness istället för att fly en jobbig situation.

Avslutningsvis…

… känner vi på alltomibs.se en glädje över det resultat som framkommit i denna studie om Internet-KBT för unga med IBS. Just när det gäller barn och unga funderar vi dock på problematiken kring hur man faktiskt får dem att gå online och jobba med sina besvär.

Å andra sidan är det, precis som studien belyser, en stor fördel att kunna få hjälp över internet, då tillgängligheten ökar och psykologen kan blir mer effektiv i behandlingen av patienter jämfört med traditionell, ”face-to-face” behandling. Vi funderar vidare på vilka andra åkommor som kan lindras med hjälp av internetbaserad KBT. Vi följer utvecklingen kring internet-KBT för unga med IBS med tillförsikt.

Referenser

  • Bonnert, M., Olén, O., Lalouni, M., Benninga, M.A., Bottai, M., Engelbrektsson, J., Hedman, E., Lenhard, F., Melin, B., Simrén, M., Vigerland, S., Serlachius, E., Ljótsson, B. (2016). Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial. The American Journal of Gastroenterology.
  • Ljótsson, B., Andréewitch, S., Hedman, E., Rück, C., Andersson, G., & Lindefors, N. (2010). Exposure and mindfulness based therapy for irritable bowel syndrome – an open pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.

SÖK PÅ ALLTOMIBS.se

Pin It on Pinterest

Share This