Hypnos vid IBS?

av | mar 29, 2012 | Behandling

Man har länge vetat att hypnosbehandling kan hjälpa vissa med IBS. Nu visar ny forskning att hypnosbehandling av IBS även kan hålla i sig på längre sikt genom att man lärt sig metoder för avslappning och att kunna hantera kroppens signaler.

I denna svenska studie har man följt upp drygt 200 patienter som tidigare fått hypnosterapi för sina mag-tarmproblem. Varje patient hade initialt individuella behandlingstillfällen om 60 minuter per vecka i 12 veckor. Däremellan fick de öva på egen hand.  Hypnosterapin genomfördes av 6 olika psykologer och skiljde sig på vissa punkter åt mellan de olika orterna där studien pågick.

Patienterna delades in utifrån om de svarat på behandlingen innan (dvs. blivit hjälpta) eller inte. De fick också rapportera i hur stor utsträckning de nu sökte vård och användningen av olika läkemedel för IBS symtom.

Mindre än hälften av IBS patienterna uppgav att de blivit hjälpta av hypnosbehandlingen direkt efter att de genomgått denna och av dessa upplevde knappt 3/4 att de mådde bättre och besökte sjukvården i mindre utsträkning (jmf med de som inte haft effekt av behandlingen) även 2-7 år efter att de genomgått behandlingen. Lika många hade också fortsatt hypnosbehandlingen regelbundet under denna tid.

Hypnosterapi genomförs av psykologer och bygger på avslappning, såväl mental som muskulär. Hypnos används för att lta patienten omväxlande fokusera eller tränga bort tankar på symtom från mag-tarmkanalen. Utifrån vad varje patient upplever ges sen individuella råd för hur denne på egne hand skall kunna uppleva/få kontroll över sina besvär och sin mag-tarmfunktion.

Till exempel kan terapeuten be patienten att föreställa sig en flod. Patienten får föreställa sig i tanken att floden ena stunden flyter jämt och fritt men plötsligt blir uppdämd (förstoppad). Patienten får sen genom tankar själv rensa bort det som stoppar flödet och därefter återigen föreställa sig att floden nu kan flyta fram fritt igen. Målet med detta är att patienten skall uppleva att man har kontroll över yttre och inre stimuli och därmed också kunna kontrollera inre fysiologiska funktioner såsom andning och i förlängningen mag-tarmproblem.

Hypnosterapi används för olika åkommor och många sjukdomstillstånd kan troligen förbättras genom avslappningsövningar. Framtiden får utvisa om det är ett effektivt sätt att behandla IBS patienter (sett till kostnad, nytta och effekt). Eftersom psykologiska faktorer till stor del styr hur vi till exempel upplever smärta kan säkert hypnosterapi vara till viss hjälp även för IBS patiener.  Mycket tyder dock på att det är betydligt mer än psykologiska faktorer som orsakar IBS.

Att många i denna studie var nöjda med behandlingen trots att de inte fått någon lindring av sina besvär kan säkert ha att göra med att IBS patienter många gånger inte tas på allvar i vården eller kan prata om sina besvär med omgivningen på grund av tabun kring problemen. Att då få 12 timmars specialistbehandling med full uppmärksamhet gör ju att man blir sedd och tagen på allvar vilket troligen skulle vara lyckat i de flesta fall när det gäller kontakter med vården. alltomibs red. anm.

Referenser:

  • Long-term effects of hypnotherapy in patients with refractory irritable bowel syndrome
    P Lindfors, P Unge, H Nyhlin, B Ljótsson, E S. Björnsson, H Abrahamsson, M Simrén
    Scandinavian Journal of Gastroenterology April 2012, Vol. 47, No. 4: 414–421.

IBS-HJÄLPEN

Fråga vår dietist allt om IBS eller andra mag-tarmsjukdomar!

Pin It on Pinterest

Share This