De nya Rom IV-kriterierna

IBS diagnostiseras bland annat med hjälp av olika kriterier. Länge har de så kallade Rom III-kriterierna använts. Dessa innebär att patientens besvär ska uppfylla ett antal symtomkriterier för att kunna diagnostiseras med IBS. Alltomibs.se har tidigare skrivit om dessa; Romkriterierna för IBS – vad är det?.

Rom III-kriterierna har nyligen uppdaterats och mynnat ut i de så kallade Rom IV-kriterierna vilka publicerats i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology.

Några viktiga skillnader från de tidigare är bland annat att:

  • Begreppet ”discomfort”, vilket på svenska närmast kan översättas till ”obehag”, ansågs vara svårtolkat för patienten, speciellt då detta är ett ord som inte finns på alla språk. Discomfort/obehag finns inte längre med i diagnoskriterierna.
  • De nya kriterierna medför också en omformulering när det gäller hur ofta patienten känner av smärta i buken. Det anges nu att besvären ska pågå minst en dag per vecka under de tre senaste månaderna. Detta istället för tre dagar per månad under de senaste tre månaderna.
  • En ändring genomfördes gällande formuleringen kring hur patientens symtom lindras av toalettbesök, eftersom det är långt ifrån alla IBS-patienter som känner minskad buksmärta efter toalettbesök, vissa kan till och med bli sämre. Istället för ”improvement with defecation” anges nu ”related to defecation”.
  • onset” har tagits bort från de två sista kriterierna, eftersom många IBS-patienter inte känner att deras buksmärta direkt sammanfaller med hur ofta man går på toaletten eller vilken konsistens avföringen har.

Eftersom vi inte hittat någon officiell svensk översättning av Rom IV-kriterierna, så sammanfattar vi de uppdaterade diagnoskriterierna för IBS på engelska nedan.

Recurrent abdominal pain, on average, at least 1 day per week in the last 3 months, associated with 2 or more of the following criteria:

1. Related to defecation
2. Associated with a change in frequency of stool
3. Associated with a change in form (appearance) of stool

Criteria fulfilled for the last 3 months with symptom onset at least 6 months before diagnosis.

Man har även gjort vissa förändringar vad gäller klassificering av subtyper av IBS. Vi kommer att återkomma till detta vid ett senare tillfälle. Här finns en beskrivning av de olika typerna av IBS utifrån tidigare diagnoskriterier.

Publicerat av: Sara | Sara

Referenser

  1. Lacy, B.E., Mearin, F., Chang, L., Chey, W.D., Lembo, A.J., Simren, M., & Spiller, R. (2016). Bowel Disorders. Gastroenterology.

Mer från alltomibs.se


Uppdrag: lösa IBS-gåtan!

IBS är som du kunnat läsa här på alltomibs.se en av världens allra vanligaste sjukdomar. Den är också den näst vanligste orsaken till sjukskrivning i Sverige? Trots detta vet man mycket lite om vad som orsakar IBS…

Läs mer

Truberzi (eluxadoline) – nytt läkemedel vid IBS-D

Nu finns ett nytt läkemedel för behandling av colon irritabile med diarré, det vill säga IBS-D hos vuxna. Läkemedlet godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten förra året men blev tillgängligt i Sverige först under 2017. Truberzi (eluxadoline) subventioneras endast…

Läs mer